Faze vrnitve vozniškega dovoljenja – začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Kaj se zgodi, če vam policija odvzame vozniško dovoljenje in kakšni so postopki?

Faze vrnitve vozniškega dovoljenja (začasni odvzem vozniškega dovoljenja)
Faze vrnitve vozniškega dovoljenja

Kako poteka postopek pri odvzemu vozniškega dovoljenja?

Prekršek 18 kazenskih točk oz. 7 kazenskih točk pri mladem vozniku

  1. Policija oz. prekrškovni organ izreče začasni odvzem vozniškega dovoljenja in izda ustrezno potrdilo. V primeru, da fizično nimate vozniškega dovoljenja pri sebi, sama prepoved še vedno velja, saj se prepoved in odvzem vpiše v uradno evidenco.
  2. Sodišče izda sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Sklep se vroči obdolžencu oz. storilcu prekrška. (Če je bil prekršek ugotovljen s tehničnim sredstvom ali na drug način, zaradi katerega voznik s kršitvijo ni bil seznanjen na kraju kršitve, se vozniku vožnja prepove in vozniško dovoljenje odvzame s sklepom o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ki ga sodišče izda na predlog policije ali drugega prekrškovnega organa.)
  3. Voznik mora iti na kontrolni zdravniški pregled in ga uspešno opraviti.
  4. Vozniku se začasno odvzeto vozniško dovoljenje na njegov predlog za začasno vrnitev vozniškega dovoljenja oz. predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja vrne, vedno pa mora biti priloženo zdravniško spričevalo o uspešno opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu. Predlog, ki ga obdolženec vloži na sodišče mora biti utemeljen in podprt z ustreznimi dokazi. Tukaj vam lahko mi pomagamo, da bo vaš predlog uspešen.
  5. Sodišče v primeru uspešnega predloga, izda sklep, s katerim ugodi predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Voznik v roku 2 let doseže ali preseže skupaj 18 kazenskih točk oz. voznik začetnik doseže ali preseže 7 kazenskih točk,

  1. Sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk. Sodišče izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja po uradni dolžnosti na podlagi obvestila Ministrstva za pravosodje, ki je pristojno za vodenje evidence kazenskih točk v cestnem prometu.
  2. Voznik lahko nato v roku 15 dni od pravnomočnosti vloži predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, v primeru, da pritožba ni vložena, postane sklep pravnomočen v roku 8 dneh.
  3. Voznik mora iti na kontrolni zdravniški pregled in ga uspešno opraviti. Predlagamo, da nam pišete in boste prej prišli na vrsto pri Zdravstvenem centru Aristotel.
  4. Vozniku se začasno odvzeto vozniško dovoljenje na njegov predlog za začasno vrnitev vozniškega dovoljenja oz. predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja vrne, vedno pa mora biti priloženo zdravniško spričevalo o uspešno opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu. Predlog, ki ga obdolženec vloži na sodišče mora biti utemeljen in podprt z ustreznimi dokazi. V tej fazi vam mi pomagamo, da bo vaš predlog uspešen.
  5. Sodišče v primeru uspešnega predloga, izda sklep, s katerim ugodi predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Sodišče izreče preizkusno dobo v trajanju od 6 do 24 mesecev ter naloži dodatne obveznosti, ki izhajajo iz zdravniškega spričevala. Dodatne obveznosti so lahko: udeležba voznika v edukacijskih delavnicah, udeležba voznika v psihosocialnih delavnicah, udeležba voznika v standardiziranem programu zdravljenja odvisnosti ali udeležba na tečaju varne vožnje. Voznik mora sodišču v roku 15 dni po prejemu sklepa posredovati potrdilo o vključitvi v ustrezen progam oz. tečaj, ter nato v določenem roku oz. v času teka preizkusne dobe opraviti naloženo obveznost.

Izkoristite pomoč pravnih strokovnjakov in pridobite začasno odvzeto vozniško dovoljenje nazaj.